ภาพกิจกรรมเก่า

จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบเลมืองแกลง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแกลง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อบริหารจัดการสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นระดับปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินตรวจสอบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และนายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ต้อนรับคณะกรรมการประเมินตรวจสอบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชมภาพ...

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้สามารถนำมาขยายผลได้ตามศักยภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ในระดับพื้นทที่

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกับ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ชุดที่ 1 (ขุนศึก11) ได้ร่วมกันจัด โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ในระดับพื้นที่ ให้ความรู้ในเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี ความสามัคคีของชาวบ้านบางระจัน กรุงรัตนโกสินทร์ และการสูญเสียดินแดนจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งตั้งปณิธานความดี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (เมืองแกลง) ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (เมืองแกลง) ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์โชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง ได้ให้การต้อนรับ พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศภายในงานที่เป็นไปอย่างคึกคัก ณ หอประวัติเมืองแกลง ชมภาพ...

 

 

พนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว ระดับตำบล 
โดยการบรรยายจะมี สอนการสร้างข้อมูล GIS ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ UAV ,การใช้ GPS และการใช้สตรีทวิว AR ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 โดยได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยได้เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้สามารถนำมาขยายผลได้ตามศักยภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ร่วมประชุมหารือ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่แม่น้ำประแสร์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 - 16.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมหารือ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่แม่น้ำประแสร์ ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ ให้เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

จัดประชุมโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 – 15:15 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และคุณหมอเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์อาวุโส จัดประชุมโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยเฉพาะการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ของครัวเรือนในเขตเทศบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีตัวแทนชุมชนๆละ 20 คน เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูความรู้การคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน ชมภาพ

 

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ร้อยตรี พิเขียน ลิมป์หวังอยู่ และคณะ ได้ลงตรวจพื้นที่ติดตามการบริหารการจัดการขยะ ชุมชนต้นแบบของจังหวัดระยอง ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง วังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอแกลง ชมภาพ...

 

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ 2562) , เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ 2563) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริตเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ณ หอประชุมอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

วันเทศบาล และ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง และเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน" โดยร่วมปลูกป่าชายเลน จำนวน 600 ต้น บริเวณแม่น้ำประแส ชุมชนแหลมยาง ชมภาพ...

 

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ ชุมชนทุกชุมชน ชมรมทุกชมรม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสรงน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ ณ หอประวัติเมืองแกลง

และใน 15.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดขบวนแห่สงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยได้รับเดียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และร่วมชมการประกวดเทพีศรีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ หอประวัติเมืองแกลง ชมภาพ...

 

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
โดยมี นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง พันตำรวจเอกชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแกลง นายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง คุณประชิด ชินราช ประธานคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดระยอง และ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหอประวัติเมืองแกลง
ในการนี้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมภริยา ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในงาน การแสดงบนเวทีจากชุมชน ชมรม และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

อบรมทำไม้กวาดไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด ประจำปี 2562 ให้แก่ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมทำไม้กวาดไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. คุณวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จังหวัดนราธิวาส โดยได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุและนำกลับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ การขอสนับสนุนงบประมาณจังหวัดระยอง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

เลือกตั้งประธานชุมชน และ ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองการศึกษา) ร่วมกับ (กองวิชาการและแผนงาน) ลงพื้นที่เลือกตั้งประธานชุมชน และประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน เพื่อสอบถามความต้องการของคนในชุมชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม... 

 

ตรวจพื้นที่สีเขียว

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมพื้นที่สีเขียวในเมือง จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร คอยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ชมภาพ...

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพ...

 

กิจกรรมผ้าป่าขยะ

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะเคลื่อนที่ นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย นายอุทัย วงศ์สุบิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เคลื่อนขบวนเพื่อเก็บขยะจากพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันบริจาคให้กับทางเทศบาลตำบลเมืองแกลงในครั้งนี้ ณ ถนนสุนทรโวหาร ถนนเทศบาล 1 ถนนเทศบาล 2 และ ถนนเทศบาล 3 ชมภาพ...

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นำคณะผู้บริหาร และประชาชน เข้ากิจกรรมตักบาตร โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง ประธานในพิธีในครั้งนี้

ในการนี้ นายสรุชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เดินพบปะประชาชนเพื่ออวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนอีกด้วย ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน อำเภอแกลง ชมภาพ... 

 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 20 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดพลงช้างเผือก อ่านต่อ...

 

โครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากร ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ ปลัดอาวุโส อำเภอแกลง เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณตลาดนัดสีเขียว สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ชมภาพ...

 

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดงาน "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561" มีการเดินขวบนแห่ตั้งแต่ถนนสุนทรโวหารจนถึงลานพิธีศาลาต้นโพธิ์
ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศาลาต้นโพธิ์ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

โครงการหมอชวนวิ่ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วม "โครงการหมอชวนวิ่ง แพทยสภา" นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร และนักวิ่ง ได้ตั้งขบวนต้อนรับนักวิ่งจันทบุรี เพื่อส่งมอบไม้คฑา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา อำเภอแกลง ชมภาพ...

 

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร และประชาชน ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรอบตลาดสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...