ข่าวเก่า

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติที่มาของที่ดิน และป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติที่มาของสวนสุขภาพ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา พร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนศาลาตาผ่อง ซอย 1 ฝั่งทิศเหนือ , ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ , ซอย 3 และซอย 4 ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนสารนารถ)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองกระโดง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนแกลงแกล้วกล้า ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนมาบใหญ่ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนสารนารถ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนสุนทรโวหาร ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนหนองแหวน ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาการแสดงชุมชนพลงช้างเผือก ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนในยาง ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณจากเสารับท่อถนนสุขุมวิท ฝั่งทิศเหนือถึงทางแยกตรงข้ามโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในระบบประปาโรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อบน ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยีโบท์) จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโรงเรียนวันโพธิ์ทอง ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงโรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดทำพลุพร้อมอุปกรณ์พิธีเปิด ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม และจัดพิธีบายศรี ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีกรเวทีใหญ่ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์ขาวทรงหลังคาจั่ว ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดแต่งกายพร้อมแต่งหน้า ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือ แพ และเรือแจว ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาการแสดงชมนมลีลาศ สุนทรโวหาร ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาการแสดงชมรมแอโรบิด เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงโรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้า ซอย 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมจรดไปคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ซอย 4 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบสระน้ำบริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบสระน้ำ บริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบสระน้ำบริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงแยกจากถนนบ้านบึง - แกลง (บริเวณหน้าอีสโคสท์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงแยกบ้านบึง - แกลง (บริเวณหน้าอีสโคสท์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านบึง - แกลง (บริเวณหน้าอีสโคสท์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่อจากเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่อจากของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออก ถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตก และถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก ทั้ง 2 ฝั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 7 (ชุมชนพลงช้างเผือก) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณถนนพลงช้างเผือก ทั้ง 2 ฝั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออก ถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตก และถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 7 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนพลงช้างเผือก)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสารนารถและชุมชนหนองแหวน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวางท่อเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (ชุมชนสารนารถ)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่............(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในรายการเช่าเวที เครื่องเสียง ไฟประดับ ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ผ้าใบไวนิล) และป้ายสติ๊กเกอร์รีดโฟม ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดพร้อมแต่งหน้านางนพมาศเทศบาลและคนถือป้าย ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหารประกวดและธงราวสามเหลี่ยม ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหารประกวดและธงราวสามเหลี่ยม ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่งานลอยกระทง ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดงขบวนรำประเพณีวันลิยกระทงพร้อมรถเครื่องเสียง ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งกระทงสาธิต ในใครการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแพลอยกระทง ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561