โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเมืองแกลง (อปพร.)

เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเมืองแกลง (อปพร.)
เพื่อเป็นการทบทวน พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 และบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย