จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบเลมืองแกลง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแกลง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง