โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์ ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี และ นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์" และในช่วงบ่ายร่วมทำกิจกรรมเก็บผักตบชวา เก็บขยะ และใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ลงแม่ประแสร์ 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณจิตอาสาพระราชทานทุกท่าน และนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จากโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี