จัดโครงการสวนสมุนไพร (สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย 2 โอกาส คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการสวนสมุนไพร (สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย 2 โอกาส คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก)โดยได้รับเกียรติจาก สจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ประธานชุมชน อสม. และกลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง