ต้อนรับคณะกรรมการประเมินตรวจสอบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และนายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ต้อนรับคณะกรรมการประเมินตรวจสอบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย