จัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก

วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
จัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ ทุพโภชนาการ และรู้จักการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมือง