กิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เด็กโรงเรียนอยู่เมืองแกลง และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ชาวเมืองแกลงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา