โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี 
นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล 
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ ความชำนาญการเพาะต้นอ่อนจากเมล็ดทานตะวัน และเมล็ดผักบุ้ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพรองหรืออาชีพเสริมได้ ณ หอประวัติเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง