คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จังหวัดนราธิวาส โดยได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุและนำกลับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง