บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนดอนมะกอก ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชุมชนสารนารถ ชุมชนหนองควายเขาหัก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น.