วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนหนองแหวน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น.