ประชุมการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563
เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุม การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง