ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยการนำเสนอจะมีการสอนการใช้โปรแกรมด้าน GIS ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง