ITA เทศบาลตำบลเมืองแกลง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม