ข่าวเก่า

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสุก และร่วมฟังบรรยายธรรม โครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ จากวัดนาหลวง
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับอำเภอ "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว" อำเภอแกลง / กำหนดการการจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว"
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ประกาศด่วน !! ถนนเทศบาล 2 เทศบาล 3 ถ.สุนทรภู่ ถ.พลงช้างเผือก และพื้นที่ใกล้เคียง น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล เนื่องจากปริมาณน้ำดิบในเขื่อนวังหว้ามีปริมาณลดลง
กำหนดการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 / แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จ.ระยอง
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563(เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนหนองแตงโมและชุมชนในยาง
ขอเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองแกลงประจำปีงบประมาณ 2564
เชิญสมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่ของแผ่นดินเดิน-วิ่งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนากองทัพอากาศบ้านเพ / Download ใบสมัคร (สมัครได้ที่กองการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลฯ)
รายงานการรับเงิน จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562