ข่าวเก่า

ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกาแฟ โอวัลติน น้ำชาใบเตย ปาท่องโก๋ ในโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงานในโครงการ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวนประจำปี ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงจำนวน ๓,๐๐๐ ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้นระเบียงศาลาเก้าเหลี่ยม(ชุมชนโพธิ์เงิน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้นรวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนสุนทรภู่ ซอย 5 แยกเข้าซอยบ้านคุณสำริน (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเนินชะลอความเร็ว (ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์ทอง , ชุมชนหนองแตงโมและชุมชนหนองแหวน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้นระเบียงศาลาเก้าเหลี่ยม (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้นรวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 21/2562 การจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้นรวมซอย
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดจำนวน 4 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติที่มาของที่ดิน และป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติที่มาของสวนสุขภาพ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา พร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนศาลาตาผ่อง ซอย 1 ฝั่งทิศเหนือ , ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ , ซอย 3 และซอย 4 ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนสารนารถ)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองกระโดง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนแกลงแกล้วกล้า ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนมาบใหญ่ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนสารนารถ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนสุนทรโวหาร ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนหนองแหวน ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาการแสดงชุมชนพลงช้างเผือก ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนในยาง ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
   
 

หน้า 1 2 3