โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการสาธารณสุขของ ร.๙)

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดโครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการสาธารณสุขของ ร.๙) จัดกิจกรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย ให้ความช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้นภาวะฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณตลาดสี่ และ ศาลาแหลมท่าตะเคียน

 

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
     

 

July 3, 2018