วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐น.-๑๓.๐๐ น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐ ณ บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)

ทั้งนี้มี นายยุทธพล องอาจพิชัย ปลัดจังหวัดระยองกล่าวต้อนรับ และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงาน และร่วมต้อนรับ โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ส.อบจ.ระยอง ท่านกนกวรรณ เบญจาทิกุล ท่านปลัดเทศบาลฯ ท่านกานดา นามสง่า ประธานชุมชนและประชาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเงินสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๕ แห่ง จากนั้นได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กจำนวน ๖๐ ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาศ และได้เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้สวัสดิการชุมชน ๔ ฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ การคัดแยกสิ่งปฏิกูล ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

February 6, 2018