โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปี ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการทำหมันสุนัข แมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

กองสาธารณสุขฯ


July 4, 2018