การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๓

งานสวนสาธารณะ กองช่าง โดยท่านปลัดกานดา นามสง่า นัดประชุมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เื่พื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 4 ทีม (1 ทีม ดูแล 4 ชุมชน) เก็บรวบรวมข้อมูลใบงาน 9 ใบงานและบันทึกข้อมูล โดยชุมชนนำร่อง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนหนองควายเขาหัก ชุมชนดอนมะกอก และชุมชนแหลมท่าตะเคียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จะลงสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

งานสวนสาธารณะ กองช่าง

 
 

February 21, 2018