วิสัยทัศน์เมืองแกลง>> องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
- คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง -

Muangklang learning and exchange center
 

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมงาน ลอยกระทง ณ บริเวณศาลาต้นโพธิ์

 

 

 

 

 

  ระเบียบวาระการประชุมประชาคมระดับตำบล  
  กำหนดการประชาคมระดับตำบล  
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทสบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาน 2561  
  เรื่อง สถานธนานุบาลปิดทำการ เนื่องจากพนักงานรักษาการของสถานธนานุบาลไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  
  ระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
  ขอเชิญร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน จำนวน 16 ชุมชน ระหว่างวันที่ 4 - 13 มิถุนายน 2561 / ประกาศกำหนดการประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่ 4  
  การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลฯ / ระเบียบวาระ  
  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 / Download กำหนดการและแผนผัง  
  งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 25641 ณ ศาลาต้นโพธิ์ ตรอกลุงร่ม / Download กำหนดการ  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลงรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2560  
  การออกบริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. - 30 มี.ค. / ประกาศ / แผ่นพับ  
  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 วันอังคารที่ 27 ก.พ. เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 3 เทศบาลฯ / Download ระเบียบวาระ  
  ร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ..../ส่งความคิดเห็นได้ทาง E-Mail : muangklang53@gmail.com  
  ร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..../ส่งความคิดเห็นได้ทาง E-Mail : muangklang53@gmail.com  
  ร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..../ส่งความคิดเห็นได้ทาง E-Mail : muangklang53@gmail.com  
 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชาคมระดับตำบล ในวันศุกร์ที 26 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
 

ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

 
  ขอเชิญชำระภาษีประจำปี 2561 บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ไม่พักกลางวัน/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3 ม.ค.-28 ก.พ.61/ภาษีป้าย 3 ม.ค.-31 มี.ค.61/ภาษีบำรุงท้องที่่ 3 ม.ค.-31 ม.ค.61  
  ขอเชิญร่วมงานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.00 น. ณ.บริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรอบตลาดสามย่าน  
  เชิญร่วมโครงการ Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2560 ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  
  เชิญร่วมประเพณีสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 บริเวณศาลาต้นโพธิ์และหอประวัติเมืองแกลง ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 / Download กำหนดการ  
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน / ปอ.1 / ปอ.2,ปอ.3  
  ประชุมการติดตามและปะรเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลฯ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. / Download ระเบียบวาระ
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลฯ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น./ Download ระเบียบวาระ  
  เชิญร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 / Download ระเบียบวาระ / ประกาศกำหนดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล / ประกาศสัดส่วนการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 / Download ระเบียบวาระ  
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ใน วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 / Download ระเบียบวาระ  
  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลฯ เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 7 ก.ย. / ใบสมัคร  
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ใน วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 / Download ระเบียบวาระ  
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ใน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 / Download ระเบียบวาระ  
  เชิญร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 / Download ระเบียบวาระ  
  ชุมชนมาบใหญ่ เลื่อนวันประชาคมชุมชนจาก วันศุกร์ที่่ 23 มิ.ย. เป็น วันพุธที่ 21 มิ.ย. 60  
  ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน จำนวน 10 ชุมชน / ประกาศกำหนดการประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน / ประกาศสัดส่วนการประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560  
  สำเนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
  ระเบียบวาระการประชุมจัดทำร่างและพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 วันที่ 15 พ.ค. 60  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 - มีนาคม พ.ศ.2560)  
  ประกาศกำหนดพื้นที่การแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559  
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)  
  สำเนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
  การประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น3  
 

ศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา8.30น.-16.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลเมืองแกลง ชั้น 3

 
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559  
  แผนดำเนินงานประจำปี 2560 แก้ไขครั้งที่ 2  
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560  
  คำแนะนำการรับฟังวิทยุออนไลน์ FM 104 MHz เสียงจากเมืองแกลง  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  
  แผนดำเนินงานประจำปี 2560 แก้ไขครั้งที่ 1  
  กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันเสาร์์ที่ 14 มกราคม 2560  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนและกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน /การดำเนินการสำรวจงานบริการ(ปรับปรุง) / การดำเนินการสำรวจงานบริการ(ใหม่)  
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 / 6 ต.ค.59  
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 / 4 ก.ค.59  
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 / 5 เม.ย.59  
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 / 6 ม.ค.59  
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ Download ระเบียบวาระ  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 4 - 9 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนต่างๆ  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดแผนปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 4 - 29 กรกฏาคม 2559 บริเวณชุมชนต่างๆ  
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 เม.ย. เวลา 9.30 น. ณ หอประวัติเมืองแกลง และ ศาลาต้นโพธิ์ กำหนดการ / 6 มาตรการ  
  งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2559 ณ ท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์  
  กองวิชาการและแผนงาน จัดออกพื้นที่ประชาคม 13 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. - 16 ก.พ.  
  โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา สังกัดกองการศึกษา จัดโครงการกีฬาีภายในโรงเรียน วันที่ 8 ม.ค. เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียน Download กำหนดการ  
  กองการศึกษา เทศบาลฯ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ วันที่ 9 ม.ค. เวลา 07.30 น. (อย่าลืม! นำขยะรีไซเคิลติดมือมาร่วมกิจกรรมกับกองสาธาณสุขฯ) Download กำหนดการ  
  เทศบาลฯ เชิญร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรอบตลาดสามย่าน วันที่ 31 ธ.ค. เวลา 06.30 น. Download กำหนดการ  
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเกียรติบุคคลหรือหน่วยงาน ที่ทำคุณประโยชน์กิจการสาธารณะของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  โครงการโตไปไม่โกง  
  เทศบาลฯ เชิญร่วมพิธีเปิด - ปิด การประกวดวงดนตรีเยาวชน ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอประวัติเมืองแกลง พิธีเปิด วันที่ 28 ธ.ค. เวลา 18.00 น. พิธีปิด วันที่ 30 ธ.ค. เวลา 21.00 น. Download กำหนดการ  
  เทศบาลฯ ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ร่วมจับจ่ายใช้สอย และ ถ่ายภาพที่ระลึก ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ณ ตลาดสีเขียว ในวันที่ 23 ธ.ค. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป - จุดถ่ายภาพ -  
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลเมืองแกลง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  เทศบาลฯ ขอเชิญชวนชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติ 9 ด้าน ณ บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ข้างลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ "ทำดีแบบในหลวง" ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. เวลา 09.00 - 17.00 น.  
  สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บ. ดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ ต่อเดือน เงินต้นตั้งแต่ 5,000 บ. ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บ. ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 ระยะเวลาไถ่ถอน ส่งดอก 4 เดือน 30 วัน  
  เชิญร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค. กำหนดการ  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (กองคลัง)  
  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 58)  
  การขึ้นทะเบีัยนเกษตรกรชาวสวนยาง และ website ของการสวนยางแห่งประเทศไทย  
  ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านพงษ์เจริญ ส่วนต่อเนื่องของเดิมซึ่งเป็นคอนกรีต (ชุมชนโพธิ์ทอง) (กองคลัง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง , ปร4 และ ปร5  
  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 58)  
  ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายพื้นผิวถนสารนารถ บริเวณกำแพงวัดสารนารถและกำแพงโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่งไปถึงหน้า ศสมช.สารนารถ (ชุมชนสารนารถ) (กองคลัง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง , ปร4 และ ปร5  
  รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (กองคลัง)  
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
E-Mail ข้อเสนอแนะกลับมาที่ muangklang53@gmail.com
คู่มือขั้นตอนการเข้าดูและการเสนอแนะ
 
  ประกาศใช้แผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ 2559  
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
E-Mail ข้อเสนอแนะกลับมาที่ muangklang53@gmail.com
คู่มือขั้นตอนการเข้าดูและการเสนอแนะ
 
  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 58)  
  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 57)  
  แผนดำเนินงานประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยน ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 6  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน  
  ประกาศแผนการบริหารงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2558  
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
  ประกาศใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาห้าปี (พ.ศ.2558 - 2562)  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาต ระยะเวลาในการอนุญาต และบริเวณสถานที่อนุญาตให้โฆษณา แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตโฆษณา  
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  ประกาศขอแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงคู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ  
  คำสั่งที่ 437/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
  ประกาศคู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส  
  ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น / 10 มิ.ย. 58  
  ประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง / 12 พ.ย. 57  
  คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง  
  คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช  
  คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี  

 
สายด่วนเทศบาล 0-3867-1000
สภอ.แกลง 0-3867-1111
โรงพยาบาลแกลง 0-3867-1113-4
ดับเพลิงอ.แกลง 0-3867-1196
หน่วยกู้ภัยพุทธศาสตร์ 0-3888-4360
ตำรวจทางหลวง 1193 (โทรฟรี)
แขวงการทางระยอง 0-3861-1590
ชลประทาน 0-3866-9042
การไฟฟ้า อ.แกลง 0-38671-155
TOT อ.แกลง 0-3867-1700
สายด่วนแจ้งไฟฟ้าดับ 1129
 


---------------------------------------------------------


- คลิกเพื่อ download หนังสือ -วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 20 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดพลงช้างเผือก
และเวลา 08.30 น. นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน วางพานพุ่มและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแกลง
ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมในพิธีด้วย ชมภาพ...

 

 

 

โครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากร ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ ปลัดอาวุโส อำเภอแกลง เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณตลาดนัดสีเขียว สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ชมภาพ...

 

 

 

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดงาน "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561" มีการเดินขวบนแห่ตั้งแต่ถนนสุนทรโวหารจนถึงลานพิธีศาลาต้นโพธิ์
ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศาลาต้นโพธิ์ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

 

 

โครงการหมอชวนวิ่ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วม "โครงการหมอชวนวิ่ง แพทยสภา" นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร และนักวิ่ง ได้ตั้งขบวนต้อนรับนักวิ่งจันทบุรี เพื่อส่งมอบไม้คฑา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา อำเภอแกลง ชมภาพ...

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  ได้จัดทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  ได้จัดทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวนนักเรียน 96 คน โดยมีวิยทากรบรรยายของเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ "สุขศาลา เยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง"ชมภาพ...

 

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร และประชาชน ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรอบตลาดสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ประธานในพิธี นำส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื้องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ เวลา 19.00 น. ถวายความเคารพหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมวางพวกมาลา และถวายบังคมด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

 

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย เกษตรสินธ์นุกุล (ตัวแทนนายอำเภอแกลง) เข้าร่วมประชุม พร้อม นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร และตัวแทนประชาชน เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 เวลา 14.00 น.

ชมภาพ...
 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ประธานในพิธีนำ ส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และ เวลา 19.00 น. ถวายความเคารพหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร จุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธคุณ ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมวางพวกมาลา และถวายบังคมด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับมอบประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การขับเคลื่อน "แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 

จากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

 

จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการผลิตปุ๋ยอินทีย์จากขยะอินทรีย์

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีได้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการผลิตปุ๋ยอินทีย์จากขยะอินทรีย์ แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสีเขียว ณ สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน"เมืองแกลง" สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีได้กล่าวเปิดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า โดยมีนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจากนายณัฐยศ สุรการต์กุล นักการตลาดระดับ ๘ จากการไฟฟ้าส่วนผู้มิภาคแกลง มาให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการประหยัดไฟฟ้า ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ชมภาพ...
 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

เมื่อวันวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 นำโดย นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายสันติชัย ตังสวานิชนายกเทศมนตรีเมืองแกลง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ชมภาพ...
 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอแกลง เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย และสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมาราม ชมภาพ...

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 นำโดย นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายสันติชัย ตังสวานิชนายกเทศมนตรีเมืองแกลง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในระหว่างพรรษา ๓ ครั้ง ประจำปี ๒๕๖๑ ( ครั้งที่ ๒ ) บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

เมื่อวันวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 นำโดย นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายสันติชัย ตังสวานิชนายกเทศมนตรีเมืองแกลง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ชมภาพ...
 

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิชนายกเทศมนตรีเมืองแกลง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง นักเรียนวัดโพธิ์ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดโพธิ์ทอง

ชมภาพ...
 

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิชนายกเทศมนตรีเมืองแกลง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง นักเรียนอยู่เมืองแกลง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดสารนาถธรรมราม ชมภาพ...

 

ประชุมประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 5

โครงการประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

 

โครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีเมืองแกลง ประธานเปิดโครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพือสร้างจิตใต้สำนึกและ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริต และขยายร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริต และขยายร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมการเปิดโครงการ และลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง

ชมภาพ...
 

"ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก"

นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก" ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ และโรงคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งและหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมทั้งนำนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณบ้านก๋ง , หน้าอาคารเรือนพยาบาล , และสระเก็บน้ำเอนกประสงค์(บ้านตาถา) ชมภาพ...

 

ประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง)

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงเป็นประธานการประชุมคณะกรรม การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) โดยมี นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ (ผู้แทนปลัดอำเภอ) พร้อมผู้บริหารระดับท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 
 - ดาวน์โหลดใบความรู้ -

ทำไม? ต้องบ่อดักไขมัน...
- คลิกเพื่อ Download -

ตะวันทอแสง เมืองแกลงสะอาด
- คลิกเพื่อ Download -

คู่มือท่องเที่ยวเมืองแกลง
Muangklang City Guide
- คลิกเพื่อ Download -

ดูจุลสารรักษ์น้ำประแส
ฉบับรวม 3 เล่ม
จุลสารรักษ์น้ำประแส ฉบับที่ 3
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร  
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกเป็นสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร  
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน  
  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง  
 

ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ประจำปีงบประมาณ 2561

 
 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 
  ประกาศู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๗ รายการ (กองการประปา) โดยวิธรเฉพาะเจาะจง  
  ใบสมัครงาน  
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง  
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง  
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร  
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง / ผนวก ก.  
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีบประมาณ 2561 - 2563  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง / รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสารนารถและชุมชนหนองแหวน)  
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป (ชุมชนสารนารถ)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ ประขำปีงบประมาณ 2562  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชนิดไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในรายการเช่าเวที เครื่องเสียง ไฟประดับ ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ผ้าใบไวนิล) และป้ายสติ๊กเกอร์รีดโฟม ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดพร้อมแต่งหน้านางนพมาศเทศบาลและคนถือป้าย ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหารประกวดและธงราวสามเหลี่ยม ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่งานลอยกระทง ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดงขบวนรำประเพณีวันลิยกระทงพร้อมรถเครื่องเสียง ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งกระทงสาธิต ในใครการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแพลอยกระทง ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลสงในงานจ้างเหมา  
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำถนนศาลาตาผ่องด้านขวาทางต่อจากของเดิมไปบรรจบถนนหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน)  
  ประกวดราคาซื้อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนหนองแตงโม,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนสารนาถฯ และชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  การซื้อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแตงโม,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนสารนาถฯ และชุมชนหนองแหวน)  
  การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  
  รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561  
  การกำหนดกฏเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางรวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทาง ถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ แผ่นไดอะแฟรม (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 11 เส้น รวมซอย  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 4 เส้น รวมซอย  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ (สวนสุขภาพฯ และสวนหย่อม รวม 9 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 4 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) (กองการประปา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำวังหว้า (กองประปา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 65 รายการ (กองประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 4 เส้น รวมซอย  
  การจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 4 เส้น รวมซอย  
  การจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 11 เส้น รวมซอย  
  โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 11 เส้น รวมซอย  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 11 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 4 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า ในโครงการยุติความรุนแรง ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง STOCK FORM จำนวน 2 รายการ  
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  การจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักาาต้นไม้แลหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  การจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักาาต้นไม้แลหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง  
  การจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักาาต้นไม้แลหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง  
  จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบทบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ  
  จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบทบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงแกล้วกล้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบทบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงแกล้วกล้า  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยโรงไฟฟ้าเก่า ที่ 2 ฝั่ง (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสรรหาและราคากลาง ในงานจ้างเหมา  
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562  
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (กองการศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน (กองการศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ (กองศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบันได , ราวบันได และระแนงไม้เลื้อย อาคารหอประวัติเมืองแกลง (กองศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก ฟอร์ต ทะเบียน 757 ระยอง (กองศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ใช้ในงานกิจการเด็กและเยาวชน(กองศึกษา)  
  ยกเลิกประกาสผู้ได้รับการคัดเลือก  
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามหลักสูตร 11 อ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งกายย้อนยุคพร้อมแต่งหน้า ในโครงการลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวาดภาพบนผนังกำแพง ในโครงการลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแคร่ไม้ไผ่ ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไปตกแต่งสถานที่จัดงาน ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายทำวีดีโอพร้อมตัดต่อ ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ผ้าใบไวนิล) ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถเครื่องเสียงนำขบวน , ค่าอุปกรณ์ในพิธีเปิดและกิจกรรมสาธิต การแต่งกายผ้าไทย ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริมนม)  
  ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ชุดกีฬาและถ้วยรางวัล ในโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและถ้วยรางวัล ในโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธฺ์ (ผ้่าใบไวนิล) ในโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและแผงไฟโต๊ะกรรมการเทคนิค ในโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (e-Bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันกรา (เส้นที่ 2) (ชุมชนสารนารถ) (e-Bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นไดอะเฟรม (Diaphragm) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศสมช.สารนารถ ด้วยวิธิ (e-Bidding)  
  ประกาศโครงการซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน / ตารางแสดงวงเงิน  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถ.บ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัท โตโยต้า (เส้นที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นที่ 2) (ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแกลง (ชุมชนสุนทรโวหาร) จำนวน 1 โครงการ  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า (ชุมชนสุนทรโวหาร) จำนวน 1 โครงการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปี 2561 (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว) (กองการศึกษา) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรถนำขบวนอัญเชิญพระบราฉายาลักษณ์ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 (กองการศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จำนวน 3 คน ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 (กองการศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) (กองการประปา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (โรงเรียนอยุ่เมืองแกลงวิทยา) (กองการศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (โรงเรียนอยุ่เมืองแกลงวิทยา) (กองการศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา) (กองการศึกษา)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการต่างๆ โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อจัดซื้อโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนพลงช้างเผือก)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดงจากตัวแทนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า (ชุมชนสุนทรโวหาร)  
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า (ชุมชนสุนทรโวหาร)  
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า (ชุมชนสุนทรโวหาร)  
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) / เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2561 / ตารางแสดงวงเงินราคากลาง / ปร.4 และ ปร.5  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงานเทศบาลฯ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชุมชนสารนารถ  
  ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงานเทศาลฯ  
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนพลงช้างเผือก)  
  ประกาศโครงการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนพลงช้างเผือก)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา โครงการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนพลงช้างเผือก)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย้ำประปา บริเวณถนนบ้านบึง-แกลง ฝั่งทิศตะวันตก โดยเริ่มจากบริเวณหน้าตลาดคลองถม ถึงบริเวณเต๊นท์รถแยกหมอเปลี่ยน (ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำกระปา บริเวณถนนศาลาตาผ่องฝั่งทิศใต้ โดยเริ่มจากบริเวณฮันนี่เพลสข้ามถนนมาฝั่งทิศใต้ไปออกทางถนนบ้านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน) (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนส่งน้ำดิบ โรงสูบน้ำดิบวังหว้า (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาศิลปินและวงดนตรีแบล็คอัพ ในโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านคุณสมศักดิ์ เจริญรวย (ช่างเครื่องเสียง) ถนนพลงช้างเผือก ซอย 3 (ขวามือ) ชุมชนพลงช้างเผือก ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมีตรงข้ามซอยจินดาวัฒน์ (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิม ซอยบ้านตุ้น ดอนมะกอก (ชุมชนดอนมะกอก) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแม่ช่างชัย ถนนศาลาตาผ่อง ((หนองแหวน) ตรงข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ์ (ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาต้านภัยยาเสพติดสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาระบบเครื่องเสียง แสง สี เสียง เวที และจอ LED , ติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื่องฉายและถ่ายภาพ-ถ่ายทำ ตัดต่อวีดิโอ และประดับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ในโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2561 (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้าง จัดจ้างจัดทำนิทรรศการสื้่อประสมเล่าขานตำนานเมืองแกลง พร้อมระบบแสงภายใน บริเวณจัดนิทรรศการและำจำลองโรงภาพยนต์ จำนวน 5 วัน (บริเวณหน้าหอประวัติเมืองแกลง) ในโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2561 (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านคุณสมศักดิ์ เจริญรวย (ช่างเครื่องเสียง) ถนนพลงช้างเผือก ซ.3 (ขวามือ) (ชุมชนพลงช้างเผือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านคุณสมศักดิ์ เจริญรวย (ช่างเครื่องเสียง) ถนนพลงช้างเผือก ซ.3 (ขวามือ) (ชุมชนพลงช้างเผือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วหลังโรงเรียนอยู่เมืองแกลง (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแม่ช่างชัย ถนนศาลาตาผ่อง (หนองแหวน) ตรงข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่องใบเสร็จรับเงิน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านคุณสมศักดิ์ เจริญรวย (ช่างเครื่องเสียง) ถนนพลงช้างเผือก ซ.3 (ขวามือ) (ชุมชนพลงช้างเผือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิม ซอยบ้านตุ้น ดอนมะกอก (ชุมชนดอนมะกอก) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมีตรงข้ามซอยจินดาวัฒน์ (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวดราคา  
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแม่ช่างชัย ถนนศาลาตาผ่อง (หนองแหวน) ตรงข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าม่านปรับแสงกันยูวีพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 ชุด (กองวิชาการฯ) โดยเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว (กองวิชาการฯ) โดยเฉพาะเจาะจง  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวดราคา  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาต้านภัยยาเสพติดสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวดราคา  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหลังโรงเรียนอยู่เมืองแกลง (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวดราคา  
 

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดทำนิทรรศการสื้่อประสมเล่าขานตำนานเมืองแกลง พร้อมระบบแสงภายใน บริเวณจัดนิทรรศการและำจำลองโรงภาพยนต์ จำนวน 5 วัน (บริเวณหน้าหอประวัติเมืองแกลง) ในโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2561 (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารแนบ

 
  ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาระบบเครื่องเสียง แสง สี เสียง เวที และจอ LED , ติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื่องฉายและถ่ายภาพ-ถ่ายทำ ตัดต่อวีดิโอ และประดับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ในโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2561 (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารแนบ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งชนิดสะท้อนแสง Digital Single rens Reflex แบบเปลี่ยนเลนส์ได้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และฉากโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด (กองวิชาการและแผนงาน)  
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตั้งเหล็กดัด (กองการศึกษา)  
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านภัยยาเสพติดสวนสุขภาพในยาง และ โครงการก่อสร้างรั้วหลังโรงเรียนอยู่เมืองแกลง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (กองการศึกษา) โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน (กองการศึกษา) โดยวิธีเจาะจง  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู , ตู้เหล็กเก็บเอกสาร...บาง ชั้นวางรองเท้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเจาะจง

 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการชุมชนในยางต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง) (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล 1 (ชุมชนสุนทรโวหาร)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ  
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงองคารอเนกประสงค์ บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)  
  ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการชุมชนในยางต่อจากเดิม  
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  รายละเอียดจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเชิงชายหลังคาบริเวณอาคารบ้านย่าและฐานวางโมเดลเรือบริเว ณอาคารบ้านย่าและบ้านก๋ง

 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตราวัดน้ำ) จำนวน 3 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหาร ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมลูกโป่ง ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียง ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเต็นท์เขียว ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน 16 ชุด โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด พิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกาแฟ โอวัลติน น้ำชาใบเตย ปาท๋องโก๋  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเช่าเต็นท์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ผ้าใบไวนิล) โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่บริเวณงาน โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนมาบใหญ่  
  ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ  
  ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถบบมาบใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก (ชุมชนมาบใหญ่) วิธีประกวดราคอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการจัดทำแพลอยกระทงในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อถ้วยรางวัลหนูน้อนพมาศในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560  
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก  
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 4 เส้น  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 11 เส้น  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (คอนกรีต)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (คอนกรีต)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าดำ จำนวน 928 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ผ้าใบไวนิล) ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง / ตารางแสดงวงเงิน / TOR  
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ / ตารางแสดงวงเงิน / TOR  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเรือนพยาบาล  สถานที่ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง  
  ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษาและบาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญ e-bidding / เอกสารแนบ  
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำใต้อัฒจันทร์ (ห้องผู้ตัดสิน) ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติด ๘๐ พระพรรษา / ตารางแสดงวงเงิน / TOR / ปร.4 / แบบแปลน  
  โครงการปรับปรุงเรือนพยาบาล  สถานที่ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา / ตารางแสดงวงเงิน / TOR / ปร.5 / ปร.5 / แบบแปลน 1 / แบบแปลน 2  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมปรับปรุงและต่อเติมหลังคาระแนงเหล็ก อาคารห้องสมุด บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทาสี ติดตั้งกระจกช่องลมอาคารห้องสมุดและขัดพื้นทาสีลานไม้เทียมอาคารห้องสมุด บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 11 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารแนบต่างๆ  
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 4 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารแนบต่างๆ  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเ่ช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานน้ำพุพร้อมไฟและจัดทำโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการเช่าเวที เครื่องเสียง ไฟประดับ จอทีวี LED พร้อมเครื่องรับสัญญาณถ่ายทอดสด โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในโครงการสืบสานประเพณีตักบาตเทโวโรหณะ โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายทำวีดีโอ ในโครงการสืบสานประเพณีตักบาตเทโวโรหณะ ในวันที่ 6 ต.ค. 2560 บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของขวัญที่ระลึก โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในรายการค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ในโครงการสืบสานประเพณีตักบาตเทโวโรหณะ โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกาแฟ โอวัลติน ปาท่องโก๋ ข้าวต้มและอาหารว่างเครื่องดื่ม ในโครงการสืบสานประเพณีตักบาตเทโวโรหณะ โดยวิธีเจาะจง  
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสี ติดกระจกช่องลม อาคารห้องสมุด และขัดพื้น ทาสี ลานไม้เทียม  
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมปรับปรุงและต่อเติมหลังคาระแนงเหล็ก อาคารห้องสมุด บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งไพรชยนต์ปราสาท อัญเชิญพระพุทธรูป (รถบุสบก) รถบุคลาธิฐาน ในโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างค่าเช่าชุดแต่งกายย้อนยุคพร้อมแต่งหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าใน โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางถนนรวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง พื้นที่ประมาณ 7,637 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส ความสูง 20 ม. ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 8X400 วัตต์ บริเวณ กม.ที่ 272+525 (หัวสะพานดอนมะกอก หน้าบ้านคุณจำรัส เจริญกิจ) (ชุมชนดอนมะกอก) (กันเงิน 59)  
  แผนการจัดหาพัสุดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านลุงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถานธรรม (ชุมชนมาบใหญ่)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณเข้าสถานีตำรวจภูธรแกลง (บ้านป้าหนู "โสน ทองดี" (ชุมชนในยาง)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา / ปร.4 / ปร.5 / ราคากลาง  
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณเข้าสถานีตำรวจภูธรแกลง (บ้านป้าหนู "โสน ทองดี" (ชุมชนในยาง)  
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านลุงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถานธรรม (ุชุมชนมาบใหญ่)  
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก สอบราคาจัดซืื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ / ราคากลาง  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2560 โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  
  รายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านลุงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถานธรรม (ชุมชนมาบใหญ่) / ราคากลาง  
  ราคากลางโครงการติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็กกลมปลายเรียว กิ่งเดี่ยวความสูง 9 ม. ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 1*250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) (ชุมชนโพธิ์ทอง)  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนเทศบาล 2 (ซอยหลังร้านอุ่นเคหะภัณฑ์) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยสตาร์ภิรมย์เชื่อมต่อหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร (ชุมชนหนองกระโดง)  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ บริเวณข้างบ้านครูติ๊ด ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแตงโม)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการงานจ้างเหมาบริการรถขุดดิน รถบรรทุกดิน และรถบดอัดดิน เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาจัดทำปฏิิทินปี 2559  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2559  
  รายละเอียดการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลงเรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 / เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E2/2560 / รายละเอียดแนบท้าย / ตารางแสดงวงเงิน  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ  
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย 2 (ซอยลูกเสือชาวบ้าน) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)  
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก รางวี คสล.ถนนซอยรุ่งนภา (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเก้าอี้ สำหรับครู , ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด , ชั้นวางรองเท้า , โต๊ะม้าหินอ่อน พร้อมเก้าอี้ , โต๊ะหน้าขาว , โต๊ะเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (แป้นสตรีทบาสเก็ตบอล) จำนวน 1 รายการ  
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ  
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวมจำนวน 5 รายการ  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะลุถนนข้างร้านโชคชัยฮอนด้า (ข้างกังหันลมเก่า) (ชุมชนหนองแหวน) ประกาศ / ตารางแสดงวงเงิน / เอกสารสอบราคา / ปร.4 และ ปร.5 / ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแยกถนนสุขุมวิท สภ.แกลง (ทำถนนทางเข้าบ้านเจ๊แมวไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจี ตั้งความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปรีญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR) (ชุมชนดอนมะกอก) ประกาศ / ตารางแสดงวงเงิน / เอกสารสอบราคา / ปร.4 และ ปร.5 / ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวมจำนวน 5 รายการ / ตารางแสดงวงเงิน / เอกสารสอบราคา  
  ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชนหนองควายเขาหัก)  
  ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อมศาลาตาผ่อง ซอย 5 ตัดซอย 7 (ชุมชนสารนารถ)  
  ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลตลาด 4 (สนามบาสเกตบอล)  
  ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านช่างเจิดไปเชื่อมบ้านนายสมควร (ชุมชนในยาง)  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมุูลจ้างฯ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย  
  ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย  
  ประกาศ รายงานรับจ่ายปี 2558 / สรุปรายรับ-รายจ่าย ปี 2558  
  ประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา รวม 6 โครงการ / ราคากลาง / เอกสารสอบราคา / ปร.4 และ ปร.5  
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 / แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560  
  ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2560 / แผนการจัดหาพัสดุ 2560  
  ประกาศโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย / เอกสารสอบราคา / ปร.4 / ปร.5 / ปร.6 / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
  โครงการวางท่อระบายน้ำ จากแยกหมู่บ้านฟ้าใสขวามือไปลงลำรางข้างบ้านลุงออ (เส้นที่ 1) (ชุมชนหนองกระโดง) / เอกสารสอบราคา /ปร. 4 ปร.5 / ตารางแสดงวงเงิน  
  โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาเกาะกลาง สวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ และดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน จำนวน 2 โครงการ /เอกสารสอบราคา /
ตารางแสดงวงเงินโครงการสุขศาลาฯ /ประมาณการ /รายละเอียดแนบท้าย
ตารางแสดงวงเงินดูแลเกาะกลาง 1 แห่งและสวนหย่อม 7 แห่ง / ประมาณการ / รายละเอียดแนบท้าย
 
  โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนิน การดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพและสวนหย่อม จำนวน 9 แห่ง / เอกสารสอบราคา / ตารางแสดงวงเงิน / ประมาณการ / รายละเอียดแนบท้าย / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษาและบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ / เอกสารสอบราคา / ตารางแสดงวงเงิน / ประมาณการ / รายละเอียดแนบท้าย  
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลตัดแต่งต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง / เอกสารสอบราคา / ตารางแสดงวงเงิน / ประมาณการ / รายละเอียดแนบท้าย / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนายปรีชา ภายในถนนแหลมยาง ซอย 4 ชุมชนแหลมยาง / ประกาศ / เอกสารสอบราคา / ตารางแสดงวงเงิน / ปร.4 - ปร.5 / ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชน์ร่วมกัน  
  โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ ถนนแหลมท่าตะเคียน-แหลมยาง / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขายทอดตลาดเศษวสัดุก่อสร้างด้วยวาจา  
  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการด้วยวาจา  
  โครงการก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนแหลมท่าตะเคียน-แหลมยาง ระหว่างกม.ที่ 0+011 ถึง 1+614 (ชุมชนแหลมยาง) ประกาศ / เอกสารสอบ / ตารางแสดงวงเงิน / ปร.4  
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการวางท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซ.2 (ซ.หลังลูกเสือชาวบ้าน) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนเทศบาล 2 (ซ.หลังร้านอุ่นเคหะภัณฑ์) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ บริเวณข้างบ้านครูติ๊ด ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแตงโม)  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารศูนย์ทันตกรรม) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) / เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 8/2559 / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ / ปร.4-5  
  ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงสร้าง เวทีทางน้ำพร้อมโครงสร้างทางเชื่อมระหว่างแพกับที่นั่งชมการแสอง โครงสร้างสะพานทางเดินพร้อมโครงสร้างท่าน้ำลงเรือ โครงสร้างแพที่นั่งชมการแสดงทางน้ำ โครงสร้างสะพานข้ามคลอง งานบุญกลางบ้าน  
  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  
  ราคากลางค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟประดับบริเวณงาน ระบบเครื่องเสียงบริเวณงานและเวทีการแสดงต่างๆ งานบุญกลางบ้าน  
  ราคากลางค่าจ้างเหมาระบบถ่ายทอดกิจกรรมและติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉายและค่าจ้างถ่ายภาพ-ถ่ายทำ และตัดต่อวีดีโอ งานบุญกลางบ้าน  
  โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนมาบใหญ่ (ชุมชนมาบใหญ่) / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง / ปร.4 ปร.5  
  ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี คสล. (ชุมชนหนองกระโดง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
  ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี คสล.ถ.ซ.รุ่งนภา (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) / เอกสารสอบราคา / ตารางแสดงวงเงินราคากลาง / ปร.4 ปร.5  
  ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้านลุงสัน (ชุมชนดอนมะกอก) / ปร.4 ปร.5  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี คสล. ซอยบ้านนางโม้ย ผ่านจินดาวัฒน์เชื่อมถนนพลงช้างเผือก)ชุมชนหนองกระโดง / เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2559 / ตารางแสดงวงเงิน / ปร.4- ปร.5  
  ประกาศสอบราคาจ้างจัดหาศิลปิน ในโครงการประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง / เอกสารสอบราคาจ้าง 5/2559  
  ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินถนน ร.ร.อยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีสอบราคา เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปร.4 ปร.5  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารศูนย์ทันกรรม) 1 หลัง / เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2559 / ตารางแสดงวงเงินฯ / ปร.4 / ปร.5  
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างทำปฏิทิน  
  โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โดยวิธีสอบราคา ประกาศ / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง / ปร.4 และ ปร.5  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมท่าตะเคียน-แหลมยาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง / ปร.4 ปร.5  
  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนแหลมยาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง / ปร.4 ปร.5  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบปากเปิดเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ซ. สารนารถ 2 ออกข้าง ร.ร.วัดสารนารถฯ ฝั่งถนนบ้านบึง-แกลง (โมดูล3) (ครั้งที่ 3) / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
  ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยุ่เมืองแกลงวิทยา จำนวน 1 หลัง E-Auction ปร.4 / ปร.5 / ปร.6 / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 โครงการ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ป.1/2559  
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน สท.ยงยุทธ ยั่งยืน เข้าหมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลุงอ่อนไอศกรีม (ถ.พลงช้างเผือก1) (ชุมชนหนองกระโดง)  
  ประกาศสอบราคาซื้อสารส้ม,คลอรีนและโพลิเมอร์ เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  ๑/๒๕๕๙  
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 134 แรงม้า จำนวน 1 คัน  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เอกสารแนบสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2558  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านพงษ์เจริญ ส่วนต่อเนื่องของเดิมซึ่งเป็นคอนกรีต (ถนนดินแดง) (ชุมชนโพธิ์ทอง)  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายพื้นผิวถนนสารนารถ บริเวณกำแพงวัดสารนารถและกำแพงโรงเรียน ทั้ง 2 ฝั่ง ไปถึงหน้า ศสมช.สารนารถ (ชุมชนสารนารถ)  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 11 เส้น รวมซอย เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 24/2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 4 เส้น รวมซอย เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 25/2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ิ์เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก1 ประกาศรายชื่อผู้ิ์เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพ และสวนหย่อมของเทศบาล 10 แห่ง เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 22/2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลตัดแต่งต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนสายต่างๆ รวม 6 แห่ง เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 23/2558 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และลาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 21/2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนดูแลรักษาเกาะกลาง รวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 19/2558 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 10/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่9/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2558 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา รวมจำนวน 5 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 8/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 7/2558 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 5 โครงการ เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 15/2558 ประมาณราคา (122,000) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก / ประมาณราคา (326,000) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก / ประมาณราคา (330,000) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก / ประมาณราคา (350,000) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก / ประมาณราคา (351,000) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  

 

โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ท

เดอะทอยทัวร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2

บริษัท เอพิน่า จำกัด
 
หนังสือเมืองแกลงของเรา
เมืองเก่าบรรพชน
- คลิกเพื่อ Download -


เทศบัญญัติต่างๆ ของเทศบาลฯ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551


เทศบัญญัติการเก็บขนและ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556


เทศบัญญัติควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2545


เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2541
เทศบัญญัติตลาด พ.ศ.2541


เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2541ประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาต ระยะเวลาอนุญาตและ บริเวณสถานที่อนุญาตให้โฆษณา พ.ศ.2557

ประกาศระเบียบว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา อัตราค่าน้ำประปา และอัตราค่าบริการ พ.ศ. 2553 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
www.banjumrung.com


www.sightandseatour.com


www.rayong-travel.com


www.mayongotop.com

 
copyright © 2010
www.muangklang.com
This site is best view at 1024*768. Designed by Hoshi-chan : )
     
     
 
 

- คลิกเพื่อลงนามถวายพระพร - ดาวน์โหลดใบส่งรายชื่อและแผงรูปนักกีฬา - คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ - - คลิกเพื่ออ่านความหมาย - - คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ - - click for Downloads - - Download - - คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ - - คลิกเพื่ออ่านประกาศรับสมัครนักเรียน - - คลิกเพื่อดูรเบียบการรับสมัคร อนุบาล 1- - คลิกเพื่อดาวน์โหลดระเบียบวาระ - - Click for download - - คลิกเพื่ออ่านกำหนดการพิธีเปิด