การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นำโดยท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช ท่านปลัดเทศบาล นางกานดา นามสง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางดวงใจ  ทดแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาววัลยา  ปัตยุรักษ์ พร้อมด้วยประธานชุมชนพลงช้างเผือก คุณไทรงาม คงคางาม ผู้แทนประชาคมเมือง คุณเอ็นดู เพชรพาณิชย์ และคุณสราวุธ เลิศประกิจศิลป์


ซึ่งทาง อบจ.ระยอง ได้นำเสนอโครงการของทาง อ.แกลง ที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท / อบต.กองดิน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท


โดยทางเทศบาลฯ ได้เสนอโครงการที่ทางประชาชนมีความจำเป็นและเดือนร้อน โดยแบ่งโครงการที่นำเสนอเป็น
๒ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ โครงการถนนในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๒ เส้น
          ๑.๑ ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนสุนทรภู่ บริเวณปากทางถนนสุนทรภู่ซอย ๗ และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฝนตก เพราะไม่มีท่อระบายน้ำ ทำให้การสัญจรไป-มา ไม่ได้รับความสะดวกและอาจเกิดอันตรายได้
          ๑.๒ ขอให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนน อบจ.รย.๐๒๒๐ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (ทางเกวียน) – เนินอู่ทอง อ.แกลง (ช่วงที่ ๑) สายโพธิ์ทอง – เนินอู่ทอง ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโพธิ์ทองเข้าไปถึงสะพานสุดเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งในช่วงเวลากลาวคืน จะมืดสนิททำให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ไม่ได้รับความสะดวก อาจได้รับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ส่วนที่ ๒ โครงการในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่จะขอประสานแผนพัฒนาฯ อบจ.ระยอง
          ๒.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ต่อจากถนนหนองแหวน เชื่อมต่อถนนศาลาตาผ่อง (ชุมชนหนองแหวน) มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ อบต.ทางเกวียน ระยะทางยาว ๖๑๐ ม. งบประมาณ ๑,๘๑๔,๐๐๐ บาท
          ๒.๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแยกจาก ถนนบ้านบึง - แกลง (บริเวณหน้าอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด) (ชุมชนหนองแหวน) มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ ๑๐ อบต.ทางเกวียน ระยะทางยาว ๒๗๖ ม. งบประมาณ ๑,๐๗๘,๐๐๐ บาท
          ๒.๓โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนนบ้านบึง - แกลง บริเวณข้างร้านเกล้า (ชุมชนหนองแหวน) มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ อบต.ทางเกวียน ระยะทางยาว ๓๗๕ ม. งบประมาณ ๑,๔๖๒,๐๐๐ บาท

 
 

December 22, 2017