ในวันที่ ๑ ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น ๓ โดยมีท่านปลัดฯ กานดา นามสง่า กล่าวรายงาน ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายธนกวีร์ ทาธรรม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ แก่เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมทำกิจกรรมและทัศนศึกษาดูงาน ที่จ.เพชรบุรีและจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันท ี่๒ ก.พ.๖๑ นี้

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง
*****************
 
 

February 4, 2018