การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๓
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

โดยมีการติดตามงานที่แต่ละกอง/ฝ่าย ได้รับมอบหมาย เมื่อคราวประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. จำนวน ๒๔ เรื่อง และรับนโยบายต่างๆ จากคณะผู้บริหาร


สำนักปลัดเทศบาล
 
 

February 21, 2018