การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
   
งานกิจการสภาฯ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

*****************

 
 

March 9, 2018