ในวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 3 โดยมีท่านปลัดฯ กานดา นามสง่า กล่าวรายงาน ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายธนกวีร์ ทาธรรม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ แก่เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมทำกิจกรรมและทัศนศึกษาดูงาน ที่จ.เพชรบุรีและจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันท ี่9-10 ก.พ.61 นี้

   
งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง
*****************
 
 

February 9, 2018