วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษาดูงานโครงการแหลมผักเบ ี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองพลับ อุทยานราชภักดิ์และ โครงการชั่งหัวมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Download ภาพบรรยากาศ
งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง
*****************
 
 

February 13, 2018