สำนักปลัดเทศบาล
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
ประกาศใช้แผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ 2559
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์การประเมิน
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(แก้ไข) พ.ศ.2557
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลาพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ (สำหรับพนักงานจ้าง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
   

กองช่าง
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารฯ พ.ศ.2548
การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
   
   

กองคลัง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ ปรับปรุง เก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ.2537
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคชจ.ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
   
   
   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
   
   

กองการศึกษามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558
   
   
   

กองวิชาการและแผนงาน
หหนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548
   
   
   

กองการประปา
ขออนุญาตใช้น้ำประปา ขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำประปา
การชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
   
   
June 6, 2016