ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ขอขอบคุณ
นางสาวกนกธรรและนางสาวพรมพร ลีนุตพงษ์

ที่ท่านได้บริจาคหนังสือหลากหลายประเภท
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างการรักการอ่านให้กับ
เด็ก เยาวชน และชุมชน ไว้ให้กับห้องสมุด
หอประวัติเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

December 18, 2017