วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ช่วงเช้า ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด ่พระภิษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี ๒๕๖๐
ช่วงบ่าย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์ เพื่อส่วนรวม บริเวณถนนสุนทรภู่และถนนสาย ฝั่งธน
เพื่อเป็นระลึกถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการก่อกำเน ิดเทศบาลและเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กร..