งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับเ กียรติจาก นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง เข้าร่วมพิธีทางศาสนา รับพระทางน้ำ และทำบุญเมือง ณ ศาลาต้นโพธิ์ โดยมี นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และประธานชุมชนเข้าร่วมพิธี Download ภาพเพิ่มเติม (File ขนาดใหญ่)

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
 

 
 

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับเ กียรติจาก นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดระยอง เยี่ยมชมงานบุญกลางบ้านปีที่ ๑๕ โดยมีนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และประธานชุมชนร่วมต้อนรับ Download ภาพเพิ่มเติม (File ขนาดใหญ่)

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
 

April 11, 2018