การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  เกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ  ให้มีการดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  เพื่อร่วมคิดร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล  และทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561  เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ซึ่งเทศบาลฯ ได้เรียนเชิญนายอำเภอแกลง / ปลัดอำเภอแกลง / ท้องถิ่นอำเภอแกลง / ประธานสภาเทศบาล / รองประธานสภาเทศบาลฯ / สมาชิกสภาเทศบาลฯ / คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ / ผู้แทนวัดทั้ง 3 วัด / ประธานชุมชน 16 ชุมชน / ผู้อำนวยการ รพ.แกลง / หัวหน้าศูนย์บริการฯ / ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอแกลง / พัฒนากรอำเภอ /เกษตรอำเภอแกลง / ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน / ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแกลง /พัฒนากรอำเภอแกลง / ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแกลง / ประธาน อสม. / ประธาน อปพร. / ประธานกองทุนชุมชนเมือง / ประธานกลุ่มอาชีพ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ / อาสาสมัครฯ / ประธานชมรมผู้สูงอายุ / องค์กรธุรกิจฯ / และประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในครั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลเมืองแกลง  


 
 

February 2, 2018