การประชุมสรุปจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ

       ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชุมเพื่อเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อนำโครงการในแผนชุมชนเสนอเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลฯ

 

 

March 4, 2016