การประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเป็นต้องขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๑) (๒) (๓) ได้ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมต่อไป

เทศบาลตำบลเมืองแกลง  จึงเชิญท่านคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เข้าร่วมประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบ   ในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงชั้น  ๓ โดยท่านคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเรียบร้อยแล้ว

 
 

 


 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

ประกาศ
ทำเนียบแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

Feb 15, 2017