อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัติเทศบาล
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
November 8, 2018