งานบริหารงานทั่วไป
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
   
งานสาธารณูปโภค
งานวิศวกรรมโยธา
   
งานสวนสาธารณะ