สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2567

  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนมีนาคม พ.ศ.2567
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนมกราคม พ.ศ.2567
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนธันวาคม พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนกันยายน พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนเมษายน พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ 2565

  สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
  สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
  สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565