รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565- มิถุนายน 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565- มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)