แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลเมืองแกลง

   
  แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (เดือนมกราคม 2565 ถึง กันยายน 2565) (ช่วงไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)
ช่วงไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565
ช่วงไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565
   
  ที่มางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร (รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565)
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย (รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565)
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565