คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 15 มี.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 11 ต.ค. 59
 
 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562

หน้าปก / ประกาศ / คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (กันเงิน ปี 2561)
ผด.02/1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
   
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ปี 2562)
ผด.02 แผนดำเนินงานประจำปี 2562
ผด.02/1 แผนดำเนินงานประจำปี 2562

 

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 1

ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 2

ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 3

ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 4

ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 

 
 

 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 5

ผด.02 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 

 
 
 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

เล่มแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

 

 
 
 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

เล่มแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2