งานกิจการสภา เทศบาลตำบลเมืองแกลง

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562


ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562


ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 5 มีนาคม 2562
 
     

 

     
 

รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562