งานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต
รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรอบสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาลฯ

 
 


 
 

 

การควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563(ปค.5)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (แบบปค.4)
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ)(แบบปค.1)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรอบสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)

สำนักปลัดเทศบาลฯ

 
 

 

 
 

 

การควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
แบบ ปอ. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

สำนักปลัดเทศบาลฯ