การควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรอบสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)

สำนักปลัดเทศบาลฯ

 
 

 

 
 

 

การควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
แบบ ปอ. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

สำนักปลัดเทศบาลฯ