งานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง
 
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
แผนการตรวจสอบภายใน
ปรับแผนการตรวจสอบประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดการความรู้ (KM) งานตรวจสอบภายใน
ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท) จ.ระยอง ด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับเจ้หน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
คู่มือ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
แนวปฏิบัติการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฏบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต
รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรอบสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น