พบปัญหาแจ้งเบาะแสการร้องเรียน โปรดแจ้งงานเทศกิจ เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
       
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
       
  ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เทศบาลตำบลเมืองแกลง