รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
       
  พบปัญหาแจ้งเบาะแสการร้องเรียน โปรดแจ้งงานเทศกิจ เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เทศบาลตำบลเมืองแกลง