ปก / ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 /
สารบัญ / รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล / ข้อมูลเทศบาลฯ / หน้า 1 /
ส่วนที่ 1 หน้า 2 / หน้า 3 คำแถลงงบประมาณ / หน้า 4 คำแถลงงบประมาณ / หน้า 5 เฉพาะการ /
ส่วนที่ 2 หน้า 6 / หน้า 7 บันทึกหลักการและเหตุผล / หน้า 8 - 12 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย / หน้า 13
หน้า 17 - 19 / หน้า 20 - 23 / หน้า 24 - 89 / หน้า 90 - 173 / หน้า 174 - 193 /
เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ /
ปกงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา / หน้าที่ 3 - 24 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ปกงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล / รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
 
 

October 6, 2017