พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

1. กรอกแบบฟอร์มคำขอรับบริการต่อ
2. ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่
3. ตรวจสอบข้อมูลตามคำขอ
4. จัดเตรียมข้อมูลให้ตามคำขอต่อเจ้าหน้าที่
5. ชำระค่าธรรมเนียม

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
Downloand แบบฟอร์มคำขอข้อมูล


คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 168/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 193/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 194/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานข้อมูลข่าสวสารประจำส่วนราชการ
 

 

  ติดต่อประสานงานข้อมูลข่าวสาร
 
ชั้น 1
  กองคลัง 038-671133 และ 038-675222 ต่อ 105-109
  งานทะเบียนและบัตร 038-678177 และ 038-675222 ต่อ 102 - 103
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-675222 ต่อ 110-114
ชั้น 2
  สำนักปลัดเทศบาลฯ 038-675222 ต่อ 208,210
  กองช่าง 038-675222 ต่อ 215
ชั้น 3
  กองการประปา 038-675222 ต่อ 301 - 303
  กองวิชาการและแผนงาน 038-675222 ต่อ 309 - 310
  กองการศึกษา 038-675222 ต่อ 304 - 305
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 038-671196
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 038-672654
สถานธนานุบาล 038-671907
Fax / หน้าห้องคณะผู้บริหาร 038-671209