การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1)
   
   
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)