สำนักปลัดเทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน งานงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สังกัด สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

บริหารงานคลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง
งานพัฒนารายได้
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง
งานการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานบริหารทั่วไป
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการประปา

งานบริหารทั่วไป
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองการประปา
งานพัฒนารายได้
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองการประปา
งานการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองการประปา
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานุ สังกัด กองการประปา
งานผลิต
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสาตร์ สังกัด กองการประปา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไป
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฎิบัติงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน